รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental 40 32 38 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 38 + 32 = 70

Thai Journal Impact Factors = 3 / 70 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
14
0
2
1
2
1
1
2
0
0
0
5
1
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1