รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University 104 75 73 1 14 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 14 + 14 = 28

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 73 + 75 = 148

Thai Journal Impact Factors = 28 / 148 = 0.189

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 62 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 115 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
115
1
14
14
39
8
12
10
9
6
1
1
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
33
0
4
5
9
4
2
1
6
1
0
1
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
6
0
0
0
3
0
1
2
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
5
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
13
รมยสาร / Rommayasan
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
43
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
49
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
50
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
54
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
61
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
62
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0