รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 16 18 18 5 4 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 4 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 18 = 36

Thai Journal Impact Factors = 8 / 36 = 0.222

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 37 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 81 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
81
5
4
4
10
1
6
5
5
6
4
31
1
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
20
5
4
1
0
0
1
2
3
2
0
2
2
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
10
0
0
0
5
0
0
1
1
1
0
2
3
Journal of Associated Medical Sciences
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
5
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
7
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
Journal of Health Research
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
12
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
Scholar
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / journal of Mcu Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
35
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
36
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0