รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 20 14 14 0 2 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 2 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 14 = 28

Thai Journal Impact Factors = 12 / 28 = 0.429

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ทั้งหมด 38 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 51 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
51
0
2
10
15
5
9
10
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
4
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
5
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
Eye South East Asia
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0