รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration 12 13 12 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 1 / 25 = 0.04

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
1
0
0
1
0
2
0
1
2
1
1
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1