รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thammasat International Journal of Science and Technology / Thammasat International Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology / Thammasat International Journal of Science and Technology 31 33 33 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 33 = 66

Thai Journal Impact Factors = 3 / 66 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThammasat International Journal of Science and Technology ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThammasat International Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
3
0
1
1
0
1
0
2
0
2
1
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
Thammasat International Journal of Science and Technology
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
Engineering and Applied Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0