รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal 21 22 23 1 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 23 + 22 = 45

Thai Journal Impact Factors = 4 / 45 = 0.089

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
1
3
1
0
0
4
2
4
0
0
2
1
วารสารวจนะ / Vacana: Journal of Language and Linguistics
3
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
วารสารเซนต์จอห์น / Saint Johns Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา / jsn Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Journal of fine arts, Chiang Mai university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารอักษรศาสตร์ / Journal of Letters
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1