รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development 22 15 14 1 6 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 6 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 15 = 29

Thai Journal Impact Factors = 9 / 29 = 0.31

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาสังคม ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาสังคม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
26
1
6
3
0
5
0
1
0
0
8
2
1
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
7
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
International Journal of Behavioral Science
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / Journal of Social Work
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0