รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers 50 37 36 8 11 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 11 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 37 = 73

Thai Journal Impact Factors = 19 / 73 = 0.26

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมนักวิจัย ทั้งหมด 31 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 47 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมนักวิจัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
47
8
11
8
6
5
3
4
0
1
1
0
1
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
15
2
6
1
3
0
3
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ASEAN Journal of Management and Innovation
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0