รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University 22 25 25 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 25 = 50

Thai Journal Impact Factors = 5 / 50 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
14
0
2
3
5
2
0
1
0
1
0
0
1
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
3
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
วารสารประวัติศาสตร์ / Journal of History
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0