รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal 11 11 11 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 11 = 22

Thai Journal Impact Factors = 0 / 22 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารรังสิตสารสนเทศ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารรังสิตสารสนเทศ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1