รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-1113 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 23 36 40 1 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 36 = 76

Thai Journal Impact Factors = 6 / 76 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 67 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 86 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
86
1
6
0
6
7
8
7
5
4
13
29
1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
6
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
2
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
4
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health & Health Laws Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6
BU Academic Review
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
7
วรรณวิทัศน์
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
9
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
11
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
12
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / Economics and Public Policy Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
Scholar
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
47
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
48
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
54
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
57
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
58
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
59
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย / Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
61
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
62
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
63
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
64
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
65
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
67
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0