รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts 21 19 25 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 19 = 44

Thai Journal Impact Factors = 3 / 44 = 0.068

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิเทศศาสตร์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิเทศศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
1
2
0
0
0
0
1
0
1
6
1
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0