รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 37 34 37 1 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 37 + 34 = 71

Thai Journal Impact Factors = 10 / 71 = 0.141

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งหมด 40 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 83 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
83
1
2
8
9
11
9
9
7
14
13
0
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
13
0
0
2
4
0
3
0
1
1
2
0
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
10
0
0
4
0
2
0
2
1
0
1
0
3
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
4
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
6
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
7
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
10
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
11
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
12
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
15
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
16
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
17
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
18
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
19
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
24
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
28
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
38
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
40
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0