รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology 49 37 41 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 41 + 37 = 78

Thai Journal Impact Factors = 4 / 78 = 0.051

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSuranaree Journal of Science and Technology ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSuranaree Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
18
0
3
1
0
1
3
1
2
1
0
6
1
Suranaree Journal of Science and Technology
4
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1