รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology 47 36 36 1 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 7 / 72 = 0.097

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 31 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 42 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
42
1
2
5
8
5
2
4
1
3
2
9
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
4
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
6
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Bulletin of Health, Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1