รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 66 48 36 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 48 = 84

Thai Journal Impact Factors = 3 / 84 = 0.036

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
2
1
1
2
1
0
2
1
0
3
1
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม / DRURDI Research for Community Service Journals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วรรณวิทัศน์
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารจีนวิทยา / Journal of Sinology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0