รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University 63 50 40 1 0 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 11 + 0 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 50 = 90

Thai Journal Impact Factors = 11 / 90 = 0.122

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 21 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 63 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
63
1
0
11
11
7
18
0
1
0
5
9
1
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
40
0
0
11
11
3
7
0
1
0
5
2
2
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0