รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 113 114 121 1 8 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 17 + 8 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 121 + 114 = 235

Thai Journal Impact Factors = 25 / 235 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมด 63 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 151 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
151
1
8
17
15
10
17
8
17
17
7
34
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
23
0
2
6
3
1
2
0
1
2
0
6
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
10
0
1
0
2
0
1
0
2
1
1
2
3
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
8
0
0
0
0
0
1
1
3
2
1
0
4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
5
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
5
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
12
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
14
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
16
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
17
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
18
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
19
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
20
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
21
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
22
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
23
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
24
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
25
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
28
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
29
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
30
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
32
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
47
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
52
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
53
KMITL Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
54
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
58
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
59
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
61
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
62
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
63
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0