รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 44 42 42 0 9 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 9 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 42 + 42 = 84

Thai Journal Impact Factors = 13 / 84 = 0.155

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
23
0
9
4
2
3
0
0
0
0
1
4
1
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารปาริชาต
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารห้องสมุด / T.L.A. Bulletin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1