รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal 84 85 84 4 30 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 30 = 53

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 84 + 85 = 169

Thai Journal Impact Factors = 53 / 169 = 0.314

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 94 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
94
4
30
23
15
6
5
2
3
0
1
5
1
Thai Journal of Science and Technology
25
3
4
8
5
0
1
2
0
0
0
2
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
18
0
10
5
0
2
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
5
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Journal of Fisheries and Environment
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
EnvironmentAsia
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0