รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 35 29 25 1 8 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 8 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 29 = 54

Thai Journal Impact Factors = 15 / 54 = 0.278

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 85 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
85
1
8
7
4
6
20
6
4
11
4
14
1
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
10
0
3
1
0
1
3
0
0
2
0
0
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
7
0
0
2
1
0
2
0
0
1
1
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
5
0
1
0
0
0
2
0
0
1
1
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
5
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
6
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
4
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
7
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
9
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
11
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
The Clinical Academia
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
14
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
15
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
17
International Journal of Behavioral Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
18
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
27
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0