รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand 8 18 15 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 18 = 33

Thai Journal Impact Factors = 1 / 33 = 0.03

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
0
0
1
1
2
1
0
2
0
1
9
1
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
7
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
4
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
7
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
3
3
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0