รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 26 22 44 1 6 30

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 30 + 6 = 36

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 22 = 66

Thai Journal Impact Factors = 36 / 66 = 0.545

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกื้อการุณย์ ทั้งหมด 45 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 67 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกื้อการุณย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
67
1
6
30
9
9
0
3
2
3
0
4
1
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
5
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
2
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0