รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-2068 วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL 26 32 40 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 32 = 72

Thai Journal Impact Factors = 3 / 72 = 0.042

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารรูสมิแล ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารรูสมิแล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
16
0
0
3
1
2
1
1
2
1
1
4
1
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ / Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1