รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine 37 33 34 3 7 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 7 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 34 + 33 = 67

Thai Journal Impact Factors = 11 / 67 = 0.164

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 70 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
70
3
7
4
6
6
9
5
3
3
0
24
1
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
47
3
7
3
4
5
5
2
1
3
0
14
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
5
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
3
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
6
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย / Asian Archives of Pathology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1