รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 36 36 36 0 7 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 7 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 17 / 72 = 0.236

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 91 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
91
0
7
10
7
9
2
16
9
7
10
14
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
20
0
7
7
0
0
0
0
2
0
0
4
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
5
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
4
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
5
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
6
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
7
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
9
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
11
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
18
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
20
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0