รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College 43 35 17 6 7 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 7 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 35 = 52

Thai Journal Impact Factors = 14 / 52 = 0.269

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งหมด 44 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 82 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
82
6
7
7
22
6
16
5
3
0
8
2
1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
6
1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
5
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
4
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
4
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
10
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
11
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
17
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
43
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0