รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang 13 14 19 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 14 = 33

Thai Journal Impact Factors = 2 / 33 = 0.061

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
0
2
2
3
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
Engineering Transactions
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0