รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-9296 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY 44 39 36 2 2 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 2 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 39 = 75

Thai Journal Impact Factors = 8 / 75 = 0.107

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 34 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
38
2
2
6
6
11
2
4
1
1
0
3
1
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
4
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University Political Science Review Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Burirum Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
สยามวิชาการ / Siam Academic Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
26
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0