รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-9180 วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research 13 13 15 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 13 = 28

Thai Journal Impact Factors = 3 / 28 = 0.107

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยสังคม ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยสังคม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
2
1
1
0
1
0
1
0
0
2
1
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0