รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-880X วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal 19 21 15 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 21 = 36

Thai Journal Impact Factors = 1 / 36 = 0.028

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารทันตาภิบาล ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารทันตาภิบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
3
1
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1