รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 24 29 30 1 3 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 3 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 29 = 59

Thai Journal Impact Factors = 16 / 59 = 0.271

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีพยาบาลสาร ทั้งหมด 71 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 183 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
183
1
3
13
16
26
25
31
33
12
6
17
1
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
15
1
0
0
3
2
2
0
2
0
1
4
2
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
10
0
0
2
2
1
0
3
0
1
0
1
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
10
0
0
1
0
3
0
0
2
2
2
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
8
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
4
5
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
7
0
0
0
1
1
3
0
1
0
1
0
6
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
6
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
1
7
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
8
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
4
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
4
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
13
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
4
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
15
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
16
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
4
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
17
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
18
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
19
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
22
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
3
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
24
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
25
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
26
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
27
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
29
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
30
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
31
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
32
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
35
International Journal of Behavioral Science
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
37
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
38
Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
42
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
45
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
57
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
59
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
60
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
61
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
62
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
63
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
64
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
66
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
67
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
69
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
70
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
71
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0