รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand 17 39 38 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 38 + 39 = 77

Thai Journal Impact Factors = 4 / 77 = 0.052

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
1
3
2
1
0
2
2
0
0
4
1
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0