รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Population and Social Studies / Journal of Population and Social Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-717X Journal of Population and Social Studies / Journal of Population and Social Studies 8 15 14 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 15 = 29

Thai Journal Impact Factors = 1 / 29 = 0.034

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Population and Social Studies ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Population and Social Studies ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
1
1
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0