รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok 48 48 59 1 4 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 4 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 59 + 48 = 107

Thai Journal Impact Factors = 13 / 107 = 0.121

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งหมด 48 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 67 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
67
1
4
9
4
5
16
5
6
3
4
10
1
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
9
0
2
3
2
1
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
8
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
10
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
13
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
27
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
46
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0