รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine 17 17 16 3 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 17 = 33

Thai Journal Impact Factors = 7 / 33 = 0.212

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 45 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
45
3
2
5
1
2
3
3
5
3
3
15
1
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
14
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
Journal of Associated Medical Sciences
3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1