รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy 35 30 32 0 2 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 2 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 30 = 62

Thai Journal Impact Factors = 8 / 62 = 0.129

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 43 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
43
0
2
6
2
6
15
7
3
0
0
2
1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
11
0
0
0
1
3
2
2
1
0
0
2
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
6
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
8
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
9
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0