รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 19 20 15 0 5 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 5 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 20 = 35

Thai Journal Impact Factors = 10 / 35 = 0.286

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
30
0
5
5
6
1
3
1
7
1
1
0
1
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
7
0
0
0
2
1
0
0
4
0
0
0
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
5
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
6
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0