รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development 40 50 59 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 59 + 50 = 109

Thai Journal Impact Factors = 2 / 109 = 0.018

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
0
2
0
4
1
2
1
1
1
1
6
1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1