รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 33 31 30 1 7 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 17 + 7 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 31 = 61

Thai Journal Impact Factors = 24 / 61 = 0.393

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสาธารณสุข ทั้งหมด 51 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 103 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
103
1
7
17
35
9
14
5
5
1
3
6
1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
13
0
3
2
1
2
3
1
0
0
1
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
7
0
0
1
4
1
0
0
1
0
0
0
3
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
5
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
4
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
4
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
4
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
6
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
7
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
42
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0