รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-5290 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development 30 36 39 0 0 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 0 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 39 + 36 = 75

Thai Journal Impact Factors = 8 / 75 = 0.107

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
0
0
8
0
0
7
2
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0