รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 20 30 30 0 4 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 4 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 8 / 60 = 0.133

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
39
0
4
4
4
10
7
4
0
1
1
4
1
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
16
0
1
1
1
5
3
2
0
1
1
1
2
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
5
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
4
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
6
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1