รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Health Research / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-4421 Journal of Health Research / Journal of Health Research 60 96 82 2 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 82 + 96 = 178

Thai Journal Impact Factors = 7 / 178 = 0.039

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Health Research ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Health Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
36
2
2
5
6
4
0
3
2
4
3
5
1
Journal of Health Research
9
0
1
4
3
0
0
1
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
Journal of Applied Animal Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0