รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-4154 วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal 36 36 36 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 1 / 72 = 0.014

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสาร มก. ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสาร มก. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
0
1
0
1
6
2
2
0
0
1
1
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
4
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
2
Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0