รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal 39 42 44 1 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 42 = 86

Thai Journal Impact Factors = 6 / 86 = 0.07

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
32
1
1
5
1
0
1
3
0
2
1
17
1
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
2
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Huachiew Chalermprakiet law journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
4
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
4
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
4
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
8
รัฐสภาสาร
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
9
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน / Mekong-Salween Civilization Studies Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารญี่ปุ่นศึกษา / Japanese Studies Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1