รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 44 46 35 4 13 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 13 = 26

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 46 = 81

Thai Journal Impact Factors = 26 / 81 = 0.321

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 97 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
97
4
13
13
24
31
11
0
0
1
0
0
1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
13
2
3
3
1
3
1
0
0
0
0
0
2
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
5
0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
3
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
5
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
4
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
4
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
4
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
4
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
Scholar
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0