รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 80 85 82 0 6 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 6 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 82 + 85 = 167

Thai Journal Impact Factors = 29 / 167 = 0.174

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงศรีนครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 78 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 187 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารศรีนครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
187
0
6
23
24
25
18
12
11
7
20
41
1
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
32
0
2
4
2
2
7
1
0
5
4
5
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
10
0
0
0
2
0
1
0
2
0
1
4
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
10
0
0
3
1
1
1
2
0
0
1
1
4
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
7
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
3
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
5
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
6
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
7
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
5
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
8
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
10
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
11
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
12
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
13
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
17
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
18
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
19
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
22
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
27
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
28
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
29
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
30
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
31
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
32
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
33
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
35
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
48
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
50
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
55
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
58
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
64
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
65
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
66
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
67
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
69
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
70
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
71
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
72
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
73
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
74
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
75
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
76
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
77
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
78
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1