รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-2992 บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT 38 43 45 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 45 + 43 = 88

Thai Journal Impact Factors = 0 / 88 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงบทบัณฑิตย์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารบทบัณฑิตย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
12
1
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
จุลนิติ
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
ดุลพาห
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health & Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
Thammasat Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1