รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0857-2933 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology 15 17 17 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 17 = 34

Thai Journal Impact Factors = 1 / 34 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ทั้งหมด 21 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
0
0
1
0
1
0
5
0
0
1
14
1
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
อินฟอร์เมชั่น / Information
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1